MSi - 1 BLOK imtahan Mövzuları

Qrup Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IX-X sinif 
MSİ-1 Blok
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət, faiz, tənasüb
Fizika 1. Mexaniki hərəkətin təsviri
2. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət
3. Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət
4. Orta sürət Hərəkətin nisbiliyi
5. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət
6. Qayışlı ötürmə
Kimya 1. Kimyanın ilk anlayışları
2. Valentlik. Kimyəvi formulların tərkibi
3. Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar
4. Fiziki və Kimyəvi hadisələr
5. Dövri qanun və dövri sistem
6. Atomun quruluşu və ona aid hesablamalar
II Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət, faiz, tənasüb
Coğrafiya 1. Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycan Respublikasında coğrafiya elminin inkişafı.
2. Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Coğrafiya elminin tətqiqat metodları.
3. Plan və miqyas. Şərti işarələr.
4. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq hündürlük. Horizontallar.
5. Xəritələr və onların təsnifatı. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Xəritələr və onların təsnifatı. 
    Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər.
6. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri. Yerin Günəş ətrafında illik hərəkəti və onun nəticələri.
    İşıqlanma qurşaqları.
7.Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti, onun coğrafi nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı.
Tarix 1. İptidai icma quruluşu
2. Manna tayfa ittifaqları
3. Atropatena
4. Azərbaycan Əhəməni İmperiyası tərkibində
 Ümumi Tarix
1. Misir
2. Hun
3. Şumerlər
4. Çin
5. Hindistan
6. Yunanıstan 
III Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
Tarix 1. İptidai icma quruluşu
2. Manna tayfa ittifaqları
3. Atropatena
4. Azərbaycan Əhəməni İmperiyası tərkibində
 Ümumi Tarix
1. Misir
2. Hun
3. Şumerlər
4. Çin
5. Hindistan
6. Yunanıstan 
Ədəbiyyat 1. Nəzm və Nəsr
2. Şeir şəkilləri
3. Vəznlər
4. Mövzu, ideya, məzmun, forma
5. Sujet və kompozisiya
6. Bədii təsvir və ifadə vasitələri
7. Bədii yaradıcılıq metodu
IV Biologiya 1. Biologiyanın tədqiqat obyektləri
2. Orqanizmlərin hüceyrəvi quruluşu (Toxumlar, orqanlar, orqanlar sistemi)
3. Bitkilərin vegetativ orqanları
4. Bitkilərin generativ orqanları
5. Canlılarda hərəkət, dayaq, qidalanma, tənəffüs
6. Orqanizmlərdə maddələrin daşınması ifrazat, çoxalma və inkişaf 
Fizika 1. Mexaniki hərəkətin təsviri.
2. Düzxətli bərabərsürətli hərəkət.
3. Düzxətli dəyişənsürətli hərəkət.
4. Orta sürət Hərəkətin nisbiliyi.
5. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.
6. Qayışlı ötürmə.
Kimya 1. Kimyanın ilk anlayışları
2. Valentlik. Kimyəvi formulların tərkibi
3. Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar
4. Fiziki və Kimyəvi hadisələr
5. Dövri qanun və dövri sistem
6. Atomun quruluşu və ona aid hesablamalar
     
     
     
Qrup Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
XI sinif 
MSİ-1 Blok
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
2. Adi və onluq kəsrlər
3. Üçbucaqlar
4. Nisbət,faiz, tənasüb
5. Tam cəbri ifadələr
6. Həqiqi ədədlər
7. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
8. Çevrə və dairə
Fizika 1. Mexaniki hərəkətin təsviri
2. Düzxətli bərabərsürətli və düzxətli dəyişənsürətli hərəkət
3. Orta sürət
4. Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət
5. Qayışlı ötürmə
6. Qüvvə
7. Nyuton qanunları
Kimya 1. Kimyanın ilk anlayışları
2. Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar
3. Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
4. Qazların sıxlığı. Nisbi sıxlıq
5. Dövri qanun və dövri sistem
6. Atomun quruluşu və ona aid hesablamalar
7. Kimyəvi rabitə
8. Kristal qəfəsin tipləri
9. Oksidləşmə dərəcəsi
II Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
2. Adi və onluq kəsrlər
3. Üçbucaqlar
4. Nisbət,faiz, tənasüb
5. Tam cəbri ifadələr
6. Həqiqi ədədlər
7. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
8. Çevrə və dairə
Coğrafiya 1. Coğrafiya elmlərinin inkişafı. Coğrafi kəşflər. Azərbaycan Respublikasında coğrafiya elminin inkişafı.
2. Coğrafiya təbiət elmləri sistemində. Coğrafiya elminin tətqiqat metodları.
3. Plan və miqyas. Şərti işarələr. Üfüqün cəhətlərinin təyini. Kompas və azimut. Nisbi və mütləq
    hündürlük. Horizontallar.
4. Kartoqrafik tədqiqat metodları. Qrafik təsvirlər. CİS
5. Xəritələr və onların təsnifatı. Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər. Xəritələr və onların təsnifatı.
    Kartoqrafik proyeksiyalar və təhriflər.
6. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri.
7. Yerin Günəş ətrafında illik hərəkəti və onun nəticələri. İşıqlanma qurşaqları.
8. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti, onun coğrafi nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı.
Tarix 1. İptidai icma quruluşu
2. Manna tayfa ittifaqları
3. Atropatena
4. Azərbaycan Əhəməni İmperiyası tərkibində
5. Albaniya
          Ümumi Tarix
1. Misir
2. Hun
3. Şumerlər
4. Çin
5. Hindistan
6. Yunanıstan
7. Roma
III Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
Tarix  1. İptidai icma quruluşu
2. Manna tayfa ittifaqları
3. Atropatena
4. Azərbaycan Əhəməni İmperiyası tərkibində
5. Albaniya
 Ümumi Tarix
1. Misir
2. Hun
3. Şumerlər
4. Çin
5. Hindistan
6. Yunanıstan
7. Roma
Ədəbiyyat 1. Nəzm və Nəsr
2. Şeir şəkilləri
3. Vəznlər
4. Mövzu, ideya, məzmun, forma
5. Sujet və kompozisiya
6. Bədii təsvir və ifadə vasitələri
7. Bədii yaradıcılıq metodu
8. Aşıq yaradıcılığı
9. Şifahi xalq ədəbiyyatı
IV Biologiya 1.Canlıların quruluş səviyyələri
2. Hüceyrənin biokimyası
3. Orqanizmlərin çoxalması və inkişafı
Fizika 1.Mexaniki hərəkətin təsviri.
2.Düzxətli bərabərsürətli və düzxətli dəyişənsürətli hərəkət.
3.Orta sürət.
4.Çevrə üzrə bərabərsürətli hərəkət.
5.Qayışlı ötürmə.
6.Qüvvə.
7.Nyuton qanunları.
Kimya 1. Kimyanın ilk anlayışları
2. Kimyəvi formullar üzrə hesablamalar
3. Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
4. Qazların sıxlığı. Nisbi sıxlıq
5. Dövri qanun və dövri sistem
6. Atomun quruluşu və ona aid hesablamalar
7. Kimyəvi rabitə
8. Kristal qəfəsin tipləri
9. Oksidləşmə dərəcəsi