MSİ - 2 2-8 sinif Sınaq imtahan Mövzuları

MSİ - 2 2-8 sinif Sınaq imtahan Mövzuları

Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
V sinif
Azərbaycan dili Fonetika
Riyaziyyat 1) Natural ədədlər
2) Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi
3) Toplama və çıxma əməlləri. Tənliklər
4) Vurma əməli və onun xassələri
5) Natural ədədlər üzərində bölmə əməli
6) Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər
7) Tam hissə modeli qurmaqla məsələ həlli
8) Adi kəsrlər və bölmə əməli
9) Bərabər kəsrlər
10) Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər 
11) Qarışıq ədədin düzgün olmayan kəsrə və əksinə çevrilməsi
12) Kəsrlərin müqayisəsi
13) Qarışıq ədədlərin müqayisəsi
14) Ədədin hissəsinin tapılması
İngilis dili 1) Article
2) Noun
3) Pronouns (demonstrative, personal, Possessive)
   
Fənn VI sinif
Azərbaycan dili İsim
Riyaziyyat 1) Sadə və mürəkkəb ədədlər
2) Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışı
3) Ən böyük ortaq bölən (ƏBOB)
4) Ən kiçik ortaq bölünən (ƏKOB)
5) Kəsrin əsas xassəsi
6) Kəsrlərin ixtisarı
7) Kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsi
8) Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi
9) Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin toplanması və çıxılması
10) Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
11) Kəsrlərin vurulması
12) Qarışıq ədədlərin vurulması
13) Qarşılıqlı tərs ədədlər
14) Kəsrlərin bölünməsi
15) Hissəsinə görə ədədin tapılması
16) Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər
17) Nisbət
18) Tənasüb
İngilis dili 1) To be in the past
2) Nouns
3) Article
4) Pronouns (personal, demonstrative)
5) Past simple
   
Fənn VII sinif
Azərbaycan dili Feil
Riyaziyyat 1) Hadisənin ehtimalı
2) Hadisələrin cəmi
3) Rasional ədədlərin yazılışı və oxunuşu
4) Dövri onluq kəsrlər
5) Dövri onluq kəsrin adi kəsrə çevrilməsi
6) Rasional ədədlərin ədəd oxunda göstərilməsi
7) Rasional ədədlərin müqayisəsi
8) Modullu və ikiqat bərabərsizliklər
9) Rasional ədədlər üzərində əməllər
10) Parçanın orta perpendikulyarı
11) İki düz xəttin üçüncü düz xətlə kəsişməsindən alınan bucaqlar
İngilis dili 1) Article
2) Noun
3) Pronouns (personal, Possessive)
4) Adjective
5) Past simple 
   
Fənn VIII sinif
Azərbaycan dili Söz birləşmələri. İsmi birləşmələr. Feili birləşmələr
Riyaziyyat 1) Kvadrat köklər. Hesabi kvadrat kök
2) Həqiqi ədədlər. Ədədlərin təsnifatı
3) Həqiqi ədədlər və ədəd oxu
4) Təqribi kvadrat kök
5) y=x2 funksiyası və onun qrafiki
6) y=√x funksiyası və onun qrafiki
7) Vuruğun kök işarəsi altından çıxarılması
8) Vuruğun kök işarəsi altına salınması
9) Kvadrat kök daxil olan ifadələrin çevrilməsi
10) Məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi
11) Mənfi tam üstlü qüvvət
12) Tam üstlü qüvvətin əsas xassələri
13) Ədədin standart şəkli
İngilis dili 1) Article
2) Nouns
3) Possessive pronouns
4) Tenses. (present, past)
5) Passive Voice 
   
   
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
II sinif
Azərbaycan dili 1) Sait və samit səslər
2) Heca bildirən sözlər
3) Əksmənalı sözlər
4) Ad bildirən sözlər
5) Əlamət bildirən sözlər
6) Hərəkət bildirən sözlər
7) Say bildirən sözlər
Riyaziyyat 1) Onluqlar, təkliklər
2) Ədədlərin müqayisəsi
3) Tək və cüt ədədlər
4) İkirəqəmli ədədlərin toplanması və çıxılması
Məntiq 1) Şifrəli əməllər
2) Cədvəllər
3) Qruplaşdırma
4) Ardıcıllıq
5) Rəqəm-şəkil əlaqəsi
Həyat bilgisi 1) Ailə
2) Kollektiv
3) Nəqliyyat vasitələri
4) Yol hərəkəti qaydaları
5) Məktəb qaydaları
İngilis dili 1) Greetings
2) Farewells
3) Number school supplies
   
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
III sinif
Azərbaycan dili 1) Sait və samit səslər
2) Əksmənalı sözlər
3) Əlamət bildirən sözlər
4) Hərəkət bildirən sözlər
5) Sadə və düzəltmə sözlər
6) İki və dörd cür yazılan şəilçilər
7) Ümumi və xüsusi isimlər
Riyaziyyat 1) Təkliklər, onluqlar, yüzlüklər
2) Üçrəqəmli ədədlərin müqayisəsi
3) Onluqlara və yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşdırma
Məntiq 1) Şifrəli əməllər
2) Cədvəllər
3) Qruplaşdırma
4) Ardıcıllıq
5) Rəqəm-şəkil əlaqəsi
Həyat bilgisi 1) Canlıların qidalanması
2) Canlılar və həyat
3) Torpaq
4) Bitkilərin yayılması
İngilis dili 1) Days of the week
2) Class instructions 
   
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IV sinif
Azərbaycan dili 1) Sait və samit səslər
2) Sözün quruluşca növləri
3) Antonimlər, sinonimlər
4) Say
5) Əvəzliyin mənaca növləri
6) Zərf
Riyaziyyat 1) Ədədlərin müqayisəsi
2) Tək və cüt ədədlər
3) Qalıqlı bölmə
4) Tam hissə modeli
Məntiq 1) Şifrəli əməllər
2) Cədvəllər
3) Qruplaşdırma
4) Ardıcıllıq
5) Rəqəm-şəkil əlaqəsi
Həyat bilgisi 1) Uşaq hüquqları
2) Dövlət orqanları
3) Sığorta
4) Milli pul
İngilis dili 1) Cold weather clothes
2) Possession
3) Morning routines