MSi - 2 BLOK imtahan Mövzuları

Qrup Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IX-X sinif 
MSİ-2 Blok
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Faiz. Tənasüb
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
Fizika 1. Nyuton qanunları.
2. Bağlı cisimlərin tərpənməz blokda hərəkəti.
3. Ümumdünya cazibə qanunu.
4. Ağırlıq qüvvəsi.
5. Cismin çəkisi.
Kimya 1. Maddə miqdarı
2. Avoqadro qanunu
3. Kimyəvi rabitə və okasidləşmə dərəcəsi
İnformatika 1. Modelləşdirmə
2. Kompüterin aparat təminatı
3. Alqoritm
II Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Faiz. Tənasüb
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
Coğrafiya 1. Səma cisimləri. Günəş sistemi planetləri
2. Yerin Günəş ətrafında illik hərəkəti və onun nəticələri.
3. İşıqlanma qurşaqları. Günəş şüalarının düşmə bucağının hesablanması.
4. Yerin Günəş və öz oxu ətrafında hərəkəti, onun coğrafi nəticələri. Yerli və qurşaq vaxtı.
5. Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yer maqnetizmi.
6.Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Yerin geoloji  inkişafı. Süxurlar.
7. Litosfer tavaları və onların hərəkəti. Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri.
8. Zəlzələ və  vulkanlar
Tarix          Azərbaycan tarixi
1. Xürrəmilər hərəkatı. Babək
Yəni Şirvanşahlar IX-X əsrlər mövzusuna qədər
        Ümumi tarix
2. Xilafətin parçalanması və yeni dövlətlərin yaranması (Frank dövlətinə qədər)
III Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
Tarix          Azərbaycan tarixi
1. Xürrəmilər hərəkatı. Babək
Yəni Şirvanşahlar IX-X əsrlər mövzusuna qədər
        Ümumi tarix
2. Xilafətin parçalanması və yeni dövlətlərin yaranması (Frank dövlətinə qədər)
Ədəbiyyat 1. Nəzm və Nəsr
2. Şeir şəkilləri
3. Vəznlər
4. Mövzu, ideya, məzmun, forma
5. Sujet və kompozisiya
6. Bədii təsvir və ifadə vasitələri
7. Bədii yaradıcılıq metodu
8. Aşıq yaradıcılığı
9. Şifahi xalq ədəbiyyatı
10. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
11. Kitabi Dədə Qorqud eposu
IV Biologiya 1. Orqanizm və mühit
2. Yosunlar
3. Mamırlar
4. Qıjıkimilər
5. Çılpaqtoxumlular
6. Örtülütoxumlular şöbəsi
Fizika 1. Nyuton qanunları.
2. Bağlı cisimlərin tərpənməz blokda hərəkəti.
3. Ümumdünya cazibə qanunu.
4. Ağırlıq qüvvəsi.
5. Cismin çəkisi.
Kimya 1. Maddə miqdarı
2. Avoqadro qanunu
3. Kimyəvi rabitə və okasidləşmə dərəcəsi
     
     
     
Qrup Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
XI sinif 
MSİ-2 Blok
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Faiz. Tənasüb
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
Fizika 1. Ümumdünya cazibə qanunu.
2. Ağırlıq qüvvəsi.
3. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər.
4. Elastilklik və sürtünmə qüvvəsi. Çəki.
5. Mail müstəvi üzrə hərəkət.
Kimya 1. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı
2. İstilik effekti
3. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
4. Kimyəvi reaksiyaların sürəti
5. Kimyəvi tarazlıq
6. Məhlullar
İnformatika 1. Modelləşdirmə
2. Kompüterin aparat təminatı
3. Alqoritm
II Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Faiz. Tənasüb
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
Coğrafiya 1. Yerin planetar inkişaf mərhələsi. Yer maqnetizmi.
2. Yerin daxili quruluşu. Litosfer. Yerin geoloji inkişafı. Süxurlar.
3. Litosfer tavaları və onların hərəkəti. Yerin müasir üfüqi və şaquli hərəkət sahələri. Qırışıqlıq
    vilayətləri və platformalar
4. Dağəmələgəlmə mərhələləri. Zəlzələ və vulkanlar.
5. Yerin endogen qüvvələri nəticəsində relyefin formalaşması. Dağlar və onların yaranması. Yer
     səthinin düzənlikləri
6. Xarici qüvvələrin relyefə təsiri. Materiklərin relyefi və faydalı qazıntıları.
7. Azərbaycan Respublikasının geoloji quruluşu. Respublikamızın endogen və ekzogen relyef
    formaları, faydalı qazıntıları
 8. Atmosferin quruluşu. Günəş radiasiyası. Havanın temperaturu.
 9. Atmosfer təzyiqi və külək. Rejiminə görə küləklərin təsnifatı. 
Tarix            Azərbaycan tarixi
1. Baharlılar dövləti (Bayandurlu dövlətinə qədər)
          Ümumi tarix
2. Bizans imperiyası (Böyük Səlcuq imperiyasına qədər)
III Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
Tarix            Azərbaycan tarixi
1. Baharlılar dövləti (Bayandurlu dövlətinə qədər)
          Ümumi tarix
2. Bizans imperiyası (Böyük Səlcuq imperiyasına qədər)
Ədəbiyyat 1. Nəzm və Nəsr
2. Şeir şəkilləri
3. Vəznlər
4. Mövzu, ideya, məzmun, forma
5. Sujet və kompozisiya
6. Bədii təsvir və ifadə vasitələri
7. Bədii yaradıcılıq metodu
8. Aşıq yaradıcılığı
9. Şifahi xalq ədəbiyyatı
10. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
11. Kitabi Dədə Qorqud eposu
12. Nizami Gəncəvi
13. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
14. İmadəddin Nəsimi
IV Biologiya 1. Sitologiya
2. Hüceyrənin biokimyası
3. Çoxalma. Ontogenez
4. Genetika
5. Seleksiya
Fizika 1. Ümumdünya cazibə qanunu.
2. Ağırlıq qüvvəsi.
3. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər.
4. Elastilklik və sürtünmə qüvvəsi. Çəki.
5. Mail müstəvi üzrə hərəkət.
Kimya 1. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı
2. İstilik effekti
3. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
4. Kimyəvi reaksiyaların sürəti
5. Kimyəvi tarazlıq
6. Məhlullar