MSI-3 2-8ci Sinif Mövzuları

Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
V sinif
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Sözün leksik və qrammatik mənası
3. Sinonim
4. Antonim
5. Omonim
6. Çoxmənalı
7. Terminlər
8. Frazeoloji birləşmələr
9. Sözün məcazi mənası
10. Etimologiya
11. Arxaizmlər
Riyaziyyat 1. Mövqeli və mövqesiz say sistemləri
2. Ədəd oxu və natural ədədlərin müqayisəsi
3. Yuvarlaqlaşdırma qaydasını tətbiq etməklə natural ədədlərin
    yuvarlaqlaşdırılması
4. Toplama və çıxma əməlləri. Tənliklər
5. Vurma əməli və onun xassələri
6. Natural ədədlər üzərində bölmə əməlləri
7. Vurma və bölmə əməlləri. Tənliklər
8. Əməllər sırası
9. Tam-hissə modeli qurmaqla məsələ həlli
10. Adi kəsrlər və bölmə əməli
11. Dairəvi diaqram
12. Onluq kəsrlər və mərtəbə qiymətləri
Məntiq 1. Şifrələr
2. Ardıcıllıqlar 
3. Operatorlar
4. Hesab əməlləri
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun (Personal, Possessive, Demonstrative)
4. There is/there are
5. Tense Form (Present Simple)
6. The Antonym
7. The Preposition 
   
Fənn VI sinif
Azərbaycan dili 1. İsim
2. Sifət
3. Say
Riyaziyyat 1. Mürəkkəb ədədin sadə vuruqlara ayrılışı
2. Ən böyük ortaq bölən (ƏBOB)
3. Ən kiçik ortaq bölünən (ƏKOB)
4. Kəsrlərin ixtisarı
5. Kəsrlərin ortaq məxrəcə gətirilməsi
6. Müxtəlif məxrəcli kəsrlərin müqayisəsi
7. Qarışıq ədədlərin toplanması və çıxılması
8. Qarşılıqlı tərs ədədlər
9. Kəsrlərin bölünməsi
10. Adi və onluq kəsrlər üzərində əməllər
11. Nisbət. Tənasüb
12. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi
13. Ədədin verilmiş ədədlərlə tərs mütənasib hissələrə bölünməsi
14. Miqyas
15. Faizinə görə ədədin tapılması
16. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi
Məntiq 1. Şifrələr
2. Ardıcıllıqlar 
3. Operatorlar
4. Hesab əməlləri
5. Cədvəllər
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun
4. Tense Form (Present Simple, Past Simple)
5. The Synonym 
   
Fənn VII sinif
Azərbaycan dili 1. Feilin qrammatik məna növləri
2. İdi, imiş, isə hissəcikləri
Riyaziyyat 1. Hadisənin ehtimalı
2. Dövrü onluq kəsrlər
3. Rasional ədədlərin müqayisəsi
4. Modullu və ikiqat bərabərsizliklər
5. Rasional ədədlər üzərində əməllər
6. İki düz xəttin üçüncü düz xətlə kəsişməsindən alınan bucaqlar
7. Uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan bucaqlar
8. Birhədli və onların hasili
9. Birhədlilərin hasilinin və nisbətinin qüvvətə yüksəldilməsi
10. Çoxhədli və onun standart şəkli
11. Çoxhədlilərin toplanması və çıxılması
Məntiq 1. Şifrələr
2. Ardıcıllıqlar 
3. Operatorlar
4. Hesab əməlləri
5. Cədvəllər
6. Tərəzilər
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun (Personal, Possessive)
4. The Adjective
5. The Quantifiers
6. Tense Form (Present Simple, Past Simple)
7. The Synonym
8. The Conjunction 
   
Fənn VIII sinif
Azərbaycan dili 1. Söz birləşmələri,
2. Sintaktik əlaqələr
3. Mübtəda
Riyaziyyat 1. Kvadrat köklər. Hesabi kvadrat kök
2. y=√x funksiyası
3. Kvadrat kökə daxil olan ifadələrin çevrilməsi
4. Məxrəcin irrasionallıqdan azad edilməsi
5. Mənfi tam üstlü qüvvət
6. Tam üstlü qüvvətin əsas xassələri
7. Ədədin standart şəkli
8. Viyet teoremi
9. Kvadrat tənliyə gətirilən tənliklər
10. Dördbucaqlılar
11. Dördbucaqlıların daxili və xarici bucağı
12. Paraleloqram
13. Paraleloqramın xassələri
14. Düzbucaqlı
15. Romb
Məntiq 1. Şifrələr
2. Ardıcıllıqlar 
3. Operatorlar
4. Hesab əməlləri
5. Cədvəllər
6. Tərəzilər
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun (Possessive Pronoun)
4. The Adjective
5. The Quantifiers
6. Tense Form (Present Simple, Past Simple, Future Simple)
7. The Modal Verb
8. The Passive Voice
9. The Antonym
10. The Conjunction
11. The Preposition 
   
   
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
II sinif
Azərbaycan dili 1. Sait və samit səslər
2. Heca
3. Hərəkət bildirən sözlər
4. Ad bildirən sözlər
5. Yaxınmənalı və əksmənalı sözlər
Riyaziyyat 1. Onluqlar, təkliklər
2. Ədədlərin müqayisəsi
3. Tək və cüt ədədlər
4. İkirəqəmli ədədlər
5. Birrəqəmli ədədin toplanması və çıxılması
6. İkirəqəmli ədədin toplanması və çıxılması
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Cədvəllər
3. Ardıcıllıq
4. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
Həyat bilgisi 1. Ailə
2. Gün rejimi
3. Nəqliyyat vasitələri
4. Məktəb qaydaları
5. Dinlər
İngilis dili 1. School supplies
2. Animals
3. Have / has
   
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
III sinif
Azərbaycan dili 1. Sait və samit səslər
2. İsim
3. Say
4. Hərəkət bildirən sözlər
5. Söz birləşməsi
6. Kök və şəkilçi
Riyaziyyat 1. Yuvarlaqlaşdırma
2. Yeni onluq və yüzlük yaranan hal
3. Vurma vərdişləri
4. Məsələ həlli
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Cədvəllər
3. Ardıcıllıq
4. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
Həyat bilgisi 1. Canlıların qidalanması
2. Bitkilərin yayılması
3. Bitkilərin qruplaşdırılması
4. Heyvanların qruplaşdırılması
İngilis dili 1. Days of the week
2. Class instructions 1
3. Class instructions 2
4. Parts of the body
   
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IV sinif
Azərbaycan dili 1. Sait və samit səslər
2. Ahəng qanunu
3. Ümumi və xüsusi isimlər
4. İsim
5. Sifət
6. Say
7. Omonimlər
8. Sözün tərkibi
Riyaziyyat 1. Yuvarlaqlaşdırma
2. Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması
3. Çoxrəqəmli ədədlərin çıxılması
4. Tam hissə modeli
5. Məsələ həlli
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Cədvəllər
3. Ardıcıllıq
4. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
Həyat bilgisi 1. Uşaqların hüquq və vəzifələri
2. Sığorta
3. Dövlət büdcəsi vergi
4. Milli pul
5. Vətəndaşlıq
6. İsraf və qənaət
İngilis dili 1. Morning routines
2. Personal care items
3. Workplaces