MSI-3 Blok İmtahan Mövzuları

Qrup Fənn "2022-2023-cü tədris ili
IX-X sinif
MSİ-3 Blok"
I Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Faiz. Tənasüb
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət"
Fizika "1. Ağırlıq qüvvəsi təsiri altında olan hərəkətlər
2. Elastiklik və sürtünmə qüvvəsi
3. Statikanın əsasları
4. İmpuls"
Kimya "1. Kimyanın ilk anlayışları
2. Dövrü qanun və dövrü sistem. Atomun quruluşu
3. Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
4. Kimyəvi rabitə və oksidləşmə dərəcəsi
5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti"
İnformatika "1. İnformasiya və informasiya prosesləri
2. Say sistemləri
3. İnformasiyanın kodlaşdırılması və miqdarının ölçülməsi
4. Komputer qrafikası
5. Modelləşdirmə
6. Komputerin aparat təminatı nəsillər
7. Alqoritm
8. Programlaşdırma(başlanğıc səviyyə)"
II Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Faiz. Tənasüb
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət"
Coğrafiya "1. Qarışıqlıq vilayətləri və platformalar. Dağəmələgəlmə mərhələləri. Azərbaycanın geoloji quruluşu
2. Yer Səthinin Relyefi
3. Materiklərin relyefi və faydalı qazıntılar
4. Respublikamızın endogen və ekzogen relyef formaları, faydalı qazıntıları
5. Atmosfer və İqlim
6. Atmosfer təzyiqi və külək. Rejiminə görə küləklərin təsnifatı. Siklon və antisiklonlar."
Tarix "1. Şirvanşahlar dövləti. Dərbənd əmirliyi. Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri.
2. Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi. Azərbaycan vahid dövlətin tərkibində. Şədadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Erkən-orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat. Mədəniyyət
3. Slavyan hücümları. Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi. IX-XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Azərbaycanda Səlcuqların hakimiyyəti,
4. Oğuz Səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması.Şirvanşahlar dövləti XI-XII əsrlərdə .
5. Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti. İntibah mədəniyyəti Azərbaycan Monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tərkibində
6. Monqolların Azərbaycana yürüşləri. Monqolların III yürüşündə yaranmış dövlət.(Hülakülər)
7. Qərbi avropa. Bizans imperiyası ,Frank imperiyası-müasir Avropa dövlətlərinin sələfi. Səlcuq imperiyası. Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu dövləti,Dehli sultanlığı, Böyük Moğol imperatorluğu"
III Azərbaycan dili "1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
8. Əvəzlik"
Tarix "1. Şirvanşahlar dövləti. Dərbənd əmirliyi. Saci, Salari və Rəvvadi dövlətləri.
2. Müstəqil dövlətçilik ənənələrinin dirçəlişi. Azərbaycan vahid dövlətin tərkibində. Şədadilər dövləti. Tiflis müsəlman əmirliyi. Erkən-orta əsrlərdə sosial-iqtisadi həyat. Mədəniyyət
3. Slavyan hücümları. Əhalinin məşğuliyyəti və həyat tərzi. IX-XI əsrlərdə Azərbaycan mədəniyyəti. Azərbaycanda Səlcuqların hakimiyyəti,
4. Oğuz Səlcuq axınları. Xalqımızın formalaşması prosesinin başa çatması.Şirvanşahlar dövləti XI-XII əsrlərdə .
5. Azərbaycan Atabəylər (Eldənizlər) dövləti. İntibah mədəniyyəti Azərbaycan Monqol yürüşləri dövründə. Azərbaycan Hülakilər dövlətinin tərkibində
6. Monqolların Azərbaycana yürüşləri. Monqolların III yürüşündə yaranmış dövlət.(Hülakülər)
7. Qərbi avropa. Bizans imperiyası ,Frank imperiyası-müasir Avropa dövlətlərinin sələfi. Səlcuq imperiyası. Böyük Monqol imperiyası. Qızıl Ordu dövləti,Dehli sultanlığı, Böyük Moğol imperatorluğu"
Ədəbiyyat "1. Nəzm və Nəsr
2. Şeir şəkilləri
3. Vəznlər
4. Mövzu, ideya, məzmun, forma
5. Sujet və kompozisiya
6. Bədii təsvir və ifadə vasitələri
7. Bədii yaradıcılıq metodu
8. Aşıq yaradıcılığı
9. Şifahi xalq ədəbiyyatı
10. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
11. Kitabi Dədə Qorqud eposu
12. Nizami Gəncəvi
13. Orta Dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
14. İmadəddin Nəsimi"
IV Biologiya "1. Canlı orqanizmlər və onların öyrənilməsi. Yosunlar
2. Ali sporhı bitkilər. Mamırkimilər şöbəsi. Qıjıkimilər, qatırquyquyruqkimilər, plaunkimilər şöbəsi
3. Ali toxumlu bitkilər.
4. Çılpaqtoxumlular şöbəsi.
5. Örtülütoxumlulat şöbəsi. Birləpəlilər sinfi
6. Bakteriyalar, göbələklər, Şibyələr
7. Birhüceyrəlilər yarımaləmi
8. Sarkomastiqoforlar və infuzorlar tipləri.
9. Çoxhüceyrəlilər yarımaləmi
10. Bağırsaq boşluqlar tipi
"
Fizika "1. Ağırlıq qüvvəsi təsiri altında olan hərəkətlər
2. Elastiklik və sürtünmə qüvvəsi
3. Statikanın əsasları
4. İmpuls"
Kimya "1. Kimyanın ilk anlayışları
2. Dövrü qanun və dövrü sistem. Atomun quruluşu
3. Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
4. Kimyəvi rabitə və oksidləşmə dərəcəsi
5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti"Qrup Fənn "2022-2023-cü tədris ili
XI sinif
MSİ-3 Blok"
I Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Faiz. Tənasüb
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
14. Fiqurların sahəsi
15. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
16. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələr
17. Hərəkər. Oxşarlıq. Simmetriya"
Fizika "1. Statikanın əsasları
2. İmpuls
3. Enerji.Saxlanma qanunları
4. Mexaniki iş.Güc
5. Mexaniki rəqslər və dalğalar."
Kimya "1. Kimyanın ilk anlayışları
2. Dövrü qanun və dövrü sistem. Atomun quruluşu
3. Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
4. Kimyəvi rabitə və oksidləşmə dərəcəsi
5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti
6. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
7. Kimyəvi reaksiyalrın sürəti. Kimyəvi tarazlıq.
8. Məhlullar
9. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Duzların hidrolizi. Elektroliz
10. Oksidlər. Əsaslar. Turşular. Duzlar
11. Hidrogen, Oksigen. Su
12. Halogenlər. Xlor"
İnformatika "1. İnformasiya və informasiya prosesləri
2. Say sistemləri
3. İnformasiyanın kodlaşdırılması və miqdarının ölçülməsi
4. Komputer qrafikası
5. Modelləşdirmə
6. Komputerin aparat təminatı nəsillər
7. Alqoritm
8. Programlaşdırma(başlanğıc səviyyə)"
II Riyaziyyat "1. Natural ədədlər
2. Həndəsənin əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Üçbucaqlar
5. Nisbət. Faiz. Tənasüb
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çevrə və dairə
9. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Birməchullu tənliklər və məsələlər
13. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
14. Fiqurların sahəsi
15. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
16. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələr
17. Hərəkər. Oxşarlıq. Simmetriya"
Coğrafiya "1. Atmosfer və İqlim
2 . Atmosfer təzyiqi və külək. Rejiminə görə küləklərin təsnifatı. Siklon və antisiklonlar
3. Nisbi və mütləq rütubət. İstilik və buxarlanma. Yer kürəsində yağıntıların paylanması
4. İqlim. Dünyanın iqlim qurşaqları və iqlim tipləri. Materiklərin iqlim qurşaqları.
5. Azərbaycanda günəşli saatların, istiliyin və rütubətin paylanması. Azərbaycan Respublikasının iqlim tipləri
6. Yer Kürəsinin su sahəsi"
Tarix "1. Bayandurlu
(Ağqoyunlu ) dövləti.Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi.
2. Osmanlı- Ağqoyunlu müharibələri
Ərdəbil hakimliyi.Şeyx Səfiəddin və onun varislərinin fəaliyyəti.
3. XV əsrdə ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyət.Dövlət idarəçiliyi.Torpaq sahibliyi və vergilər.
XIII-XV əsrlərdə memarlıq və incəsənət
4. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması.Şah I İsmayıl. Səfəvi – Osmanlı müharibələrinin başlanması.Sultan I Səlimin və Sultan I Süleymanın yürüşləri.Şah I Təhmasib.Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlət şəklində birləşdirilməsinin başa çatması.
5. XVI əsrin II yarısıı-XVII əsrdə Azərbaycanda ictimai-həyat.Kənd Təsərrüfatı. Şəhərlər.
İnzibati idarəetmə.Torpaq mülkiyyət formaları.Sosial təbəqələr."
III Azərbaycan dili "1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
8. Əvəzlik
9. Söz yaradıcılığı
10. Sözün tərkibi
11. Köməkçi nitq hissələri: Qoşma. Bağlayıcı. Ədat. Modal sözlər. Nida"
Tarix "1. Bayandurlu (Ağqoyunlu) dövləti. Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsi.
2. Osmanlı-Ağqoyunlu müharibələri. Ərdəbil hakimliyi. Şeyx Səfiəddin və onun varislərinin fəaliyyəti.
3. XV əsrdə ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyət. Dövlət idarəçiliyi. Torpaq sahibliyi və vergilər.
XIII-XV əsrlərdə memarlıq və incəsənət
4. Azərbaycan Səfəvi dövlətinin yaranması.Şah I İsmayıl. Səfəvi – Osmanlı müharibələrinin başlanması.Sultan I Səlimin və Sultan I Süleymanın yürüşləri. Şah I Təhmasib.Azərbaycan torpaqlarının vahid dövlət şəklində birləşdirilməsinin başa çatması.
5. XVI əsrin II yarısıı-XVII əsrdə Azərbaycanda ictimai-həyat. Kənd Təsərrüfatı. Şəhərlər.
İnzibati idarəetmə. Torpaq mülkiyyət formaları. Sosial təbəqələr."
Ədəbiyyat "1. Nəzm və Nəsr
2. Şeir şəkilləri
3. Vəznlər
4. Mövzu, ideya, məzmun, forma
5. Sujet və kompozisiya
6. Bədii təsvir və ifadə vasitələri
7. Bədii yaradıcılıq metodu
8. Aşıq yaradıcılığı
9. Şifahi xalq ədəbiyyatı
10. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
11. Kitabi Dədə Qorqud eposu
12. Nizami Gəncəvi
13. Orta dövr Azərbaycan ədəbiyyatı
14. İmadəddin Nəsimi
15. Sah İsmayıl Xətayi
16. Məhəmməd Füzuli
17. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı 1-ci mərhələ
18. ""Koroğlu"" eposu
19. Molla Pənah Vaqif"
IV Biologiya "
1. Genetika
2. Seleksiya
3. Təkamül təlimi
4. Makrotəkamül. Yer üzərində həyatın yaranması
5. İnsanın tarixi inkişafı
6. Ekologiya. Biosfer
7. Yastı qurdlar. Sap qurdlar. Həlqəvi qurdlar. Molyusklar."
Fizika "1. Statikanın əsasları
2. İmpuls
3. Enerji.Saxlanma qanunları
4. Mexaniki iş.Güc
5. Mexaniki rəqslər və dalğalar."
Kimya "1. Kimyanın ilk anlayışları
2. Dövrü qanun və dövrü sistem. Atomun quruluşu
3. Maddə miqdarı. Avoqadro qanunu
4. Kimyəvi rabitə və oksidləşmə dərəcəsi
5. Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı və istilik effekti
6. Oksidləşmə reduksiya reaksiyaları
7. Kimyəvi reaksiyalrın sürəti. Kimyəvi tarazlıq.
8. Məhlullar
9. Elektrolitik dissosiasiya. İon mübadiləsi reaksiyaları. Duzların hidrolizi. Elektroliz
10. Oksidlər. Əsaslar. Turşular. Duzlar
11. Hidrogen, Oksigen. Su
12. Halogenlər. Xlor"