MSI-4 1-8 ci Sinif Mövzuları

Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
V sinif
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. Eyniköklü sözlər
4. Söz yaradıcılığı
5. Leksik və qrammatik şəkilçilər
Riyaziyyat 1. Dairəvi diaqram
2. Qarışıq ədədlərin çıxılması
3. Onluq kəsrlərin müqayisəsi
4. Onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırılması
5. Onluq kəsrlərin toplanması və çıxılması
6. Hasili və qisməti təminetmə
7. Onluq kəsrin onluq kəsrə vurulması
8. Ədədin hissəsinin tapılması
9. Düzgün kəsrlər, düzgün olmayan kəsrlər, qarışıq ədədlər
10. Yuvarlaqlaşdırma qaydasını tətbiq etməklə, ədədlərin yuvarlaqlaşdırılması
11. Kəsrlərin müqayisəsi
12. Hissəsinə görə ədədin tapılması
İngilis dili 1. Noun
2. Have got / has got
3. Articles
4. Pronouns (personal, demonstrative)
5. Some / any
6. Numeral
7. Preposition
8. Synonym
9. Make up the sentence 
Məntiq 1. Verbal(anaqram)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Operatorlar
6. Şifrələr
7. Hesab Əməlləri
Fənn VI sinif
Azərbaycan dili 1. İsim
2. Sifət
3. Say
4. Əvəzlik
Riyaziyyat 1. Faizə aid məsələlər
2. Müsbət və mənfi ədədlər
3. Ədəd oxu
4. Əks ədədlər. Tam ədədlər
5. Ədədin modulu(mütləq qiymət)
6. Tam ədədlərin müqayisəsi
7. Ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi
8. Tənasüb
9. Tərs mütənasib kəmiyyətlər
10. İki ədədin nisbətinin faizlə ifadəsi
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Ədəd şəkil əlaqələri
6. Qeyri-aşkar operatorlar
7. Şifrələr
8. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Noun
2. Articles
3. Pronouns (Possessive, demonstrative)
4. Present Simple
5. Past Simple
6. Modal verbs
7. Conjunction
8. Antonym
9. Make up the sentence
   
Fənn VII sinif
Azərbaycan dili 1. Feilin qrammatik məna növləri
2. İdi,imiş,isə hissəcikləri
3. Feilin təsriflənməyən formaları
Riyaziyyat 1. Birhədlinin çoxhədliyə vurulması
2. Çoxhədlinin çoxhədliyə vurulması
3. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
4. Ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması
5. Eynilik
6. Üçbucağın daxili və xarici bucaqları
7. Üçbucağın tərəfləri və bucaqları arasındakı münasibətlər
8. Üçbucaq bərabərsizliyi
9. Dövri onluq kəsrlər
10. Uyğun tərəfləri paralel və perpendikulyar olan bucaqlar
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ardıcıllıq
3. Kublar
4. Şəkillər arasında əlaqə
5. Ədəd şəkil əlaqələri
6. Qeyri-aşkar operatorlar
7. Şifrələr
8. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Noun
2. Articles
3. Pronouns (personal, reflexive)
4. Some / any
5. Adjective
6. Present Simple
7. Present Continuous
8. Past Simple
9. Conjunction
10. Synonym
   
Fənn VIII sinif
Azərbaycan dili 1. Söz birləşmələri
2. Cümlə üzvləri
Riyaziyyat 1. Kvadrat
2. Paraleloqram xassələrinin tətbiqi
3. Üçbucağın orta xətti
4. Trapesiya
5. Eyniliklə bərabər (ekvivalent ifadələr)
6. Rasional cəbri kəsrlərin ixtisarı
7. Kvadrat üçhədlinin vuruqlara ayrılması və kəsrlərin ixtisarı
8. Rasional ifadələrin toplanması və çıxılması
9. Ən sadə ortaq məxrəcin tapılması
10. Rasional ifadələrin vurulması, bölünməsi və qüvvətə yüksədilməsi
11. Viyet teoremi
12. y=√x funksiyası və onun qrafiki
13. Romb
Məntiq 1. Verbal(Anaqram və Analogiya)
2. Ədədi Ardıcıllıqlar
3. Cədvəllər
4. Kublar
5. Şəkillər arasında əlaqə
6. Ədəd şəkil əlaqələri
7. Qeyri-aşkar operatorlar
8. Şifrələr
9. Hesab Əməlləri
İngilis dili 1. Noun
2. Articles
3. Pronouns (personal, demonstrative, reflexive)
4.  Numeral
5. Adjective
6. Future Simple
7. Passive Voice
8. Interrogative sentence
9. Conjunction
10. Antonym 
   
   
Fənn I sinif
Azərbaycan dili 1. Sait və samit səslər
2. Heca
3. Səs və hərf
4. Ad, hərəkət, əlamət, say bildirən sözlər
5. Yaxınmənalı və əksmənalı sözlər
Riyaziyyat 1. Ədədlərin toplanması
2. Ədədlərin müqayisəsi
3. Ədəd oxu
4. Məsələlər
5. Ədədin ikiqatı
6. Onluqlar, təkliklər
Məntiq 1. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
2. Qruplaşdırma
3. Ardıcıllıq
4. Cədvəllər
Həyat bilgisi 1. Canlılar və cansızlar
2. Hüquqlar
3. Dövlət rəmzləri
4. Pullar
5. Büdcəni qoruyaq
6. Fəsillər
   
Fənn II sinif
Azərbaycan dili 1. Sait və samit səslər. Heca
2. Ad bildirən sözlər
3. Əlamət bildirən sözlər
4. Say bildirən sözlər
5. Hərəkət bildirən sözlər
6. Yaxınmənalı sözlər
7. Əksmənalı sözlər
Riyaziyyat 1. Ədədlərin müqayisəsi
2. İkirəqəmli ədədlərin toplanması
3. İkirəqəmli ədədlərin çıxılması
4. Məsələ həlli
5. Həndəsi fiqurlar
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Cədvəllər
3. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
Həyat bilgisi 1. Kollektiv
2. Gün rejimi
3. Nəqliyyat vasitələri
4. Dinlər
5. Zəfər çələngi
İngilis dili 1. Number
2. School supplies
3. Animals
4. Wild animals
5. Have / has
6. A / an
   
Fənn III sinif
Azərbaycan dili 1. Sait və samit səslər
2. İsim
3. Sifət
4. Söz birləşməsi
5. Kök və şəkilçi
Riyaziyyat 1. Yuvarlaqlaşdırma
2. Yeni onluq və yüzlük yaranan hal
3. Vurma vərdişləri
4. Məsələ həlli
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Cədvəllər
3. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
4. Ardıcıllıq
Həyat bilgisi 1. Canlıların qidalanması
2. Bitkilərin yayılması
3. Bitkilərin qruplaşdırılması
4. Heyvanların qruplaşdırılması
5. Başqa mədəniyyətlərə münasibət
İngilis dili 1. Parts of body
2. Parts of the face
3. Professions 1
4. This/ These
5. Do you have ....
   
Fənn IV sinif
Azərbaycan dili 1. Sait və samit səslər
2. Ahəng qanunu
3. Əsas və köməkçi nitq hissələri
4. Sözün tərkibi
Riyaziyyat 1. Çoxrəqəmli ədədlərin toplanması, çıxılması
2. Çoxrəqəmli ədədi birrəqəmli ədədə vurma
3. Tam hissə modeli
4. Məsələ həlli
5. Ədədin hissəsinin tapılması
Məntiq 1. Qruplaşdırma
2. Cədvəllər
3. Rəqəm-şəkil əlaqəsi
4. Ardıcıllıq
Həyat bilgisi 1. Dövlət orqanları
2. Sığorta
3. Milli pul
4. Azərbaycanda din
İngilis dili 1. Workplaces
2. Job duties
3. This / These
4. He works ..... / She doesn’t .....