MSI-4 Buraxılış İmtahan Mövzuları

MSI-4 Buraxılış İmtahan Mövzuları

Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IX sinif 
MSİ-4 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
8. Əvəzlik
9. Sözün tərkibi
10. Söz yaradıcılığı
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
13. Birməchullu tənliklər və məsələlər
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun
4. The Adjective
5. The Quantifiers
6. The Tenses
7. The Adverb
8. Complex Object
9. Modal Verbs
10. Passive voice
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
X sinif 
MSİ-4 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
8. Əvəzlik
9. Sözün tərkibi
10. Söz yaradıcılığı
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
13. Birməchullu tənliklər və məsələlər
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun
4. The Adjective
5. The Quantifiers
6. The Tenses
7. The Adverb
8. Complex Object
9. Modal Verbs
10. Passive voice
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
XI sinif 
MSİ-4 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
8. Əvəzlik
9. Sözün tərkibi
10. Söz yaradıcılığı
11. Qoşma
12. Bağlayıcı
13. Ədat
14. Modal söz
15. Nida
Riyaziyyat 1. Adi və onluq kəsrlər
2. Faiz. Nisbət. Tənasüb
3. Üçbucaqlar
4. Həqiqi ədədlər
5. Tam cəbri ifadələr
6. Çevrə və dairə
7. Rasional kəsrlər
8. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
9. Birməchullu tənliklər və məsələlər
10. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
11. Fiqurların sahəsi
12. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
13. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələr
14. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya
15. Çoxluqlar
16. Funksiyalar və qrafiklər
17. Triqonometrik funksiyalar
İngilis dili 1. The Noun
2. The Article
3. The Pronoun
4. The Adjective
5. The Quantifiers
6. The Tenses
7. The Adverb
8. The Complex object
9. Modal verbs
10. Kinds of Sentence
11. Passive voice
12. The Gerund
13. The Conjuctions