USI-1 Buraxılış İmtahan Mövzuları

USI-1 Buraxılış İmtahan Mövzuları

Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IX sinif 
USİ-1 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
8. Əvəzlik
9. Söz yaradıcılığı
10. Qoşma
11. Bağlayıcı
12. Ədat
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
13. Birməchullu tənliklər və məsələlər
İngilis dili 1. The Noun
2. The Pronoun
3. The Adjective
4. The Article
5. The Adverb
6. The Complex object
7. Modal verbs
8. Passive voice
10. The Tenses
11. The Agreement
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
X sinif 
USİ-1 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
8. Əvəzlik
9. Söz yaradıcılığı
10. Qoşma
11. Bağlayıcı
12. Ədat
Riyaziyyat 1. Natural ədədlər
2. Həndəsəninn əsas anlayışları
3. Adi və onluq kəsrlər
4. Faiz. Nisbət. Tənasüb
5. Üçbucaqlar
6. Həqiqi ədədlər
7. Tam cəbri ifadələr
8. Çoxhədlinin vuruqlara ayrılması
9. Çevrə və dairə
10. Rasional kəsrlər
11. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
12. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
13. Birməchullu tənliklər və məsələlər
İngilis dili 1. The Noun
2. The Pronoun
3. The Adjective
4. The Article
5. The Adverb
6. The Complex object
7. Modal verbs
8. Passive voice
10. The Tenses
11. The Agreement
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
XI sinif 
MSİ-5 Buraxılış
Azərbaycan dili 1. Fonetika
2. Leksika
3. İsim
4. Sifət
5. Say
6. Zərf
7. Feil
8. Əvəzlik
9. Söz yaradıcılığı
10. Qoşma
11. Bağlayıcı
12. Ədat
13. Modal söz
14. Nida
15. Söz birləşmələri
16. Sintaktik əlaqə
17. Mürəkkəb adlar
18. Cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri
19. Cümlənin baş üzvləri: Mübtəda və Xəbər
20. Cümlənin II dərəcəli üzvləri: Təyin, Tamamlıq, Zərflik
21. Həmcins üzvlər
22. Əlavələr
Riyaziyyat 1. Adi və onluq kəsrlər
2. Faiz. Nisbət. Tənasüb
3. Üçbucaqlar
4. Həqiqi ədədlər
5. Tam cəbri ifadələr
6. Çevrə və dairə
7. Rasional kəsrlər
8. Kvadrat köklər. Həqiqi üstlü qüvvət
9. Birməchullu tənliklər və məsələlər
10. Çoxbucaqlılar. Dördbucaqlılar
11. Fiqurların sahəsi
12. Bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sistemi
13. Ədədi ardıcıllıq. Silsilələr
14. Hərəkət. Oxşarlıq. Simmetriya
15. Çoxluqlar
16. Funksiyalar və qrafiklər
17. Fəzada düz xətlər və müstəvilər
18. Triqonometrik funksiyalar
19. Çoxüzlülər, onların səthi və həcmi
20. Triqonometrik funksiyalar üçün toplama teoremləri
İngilis dili 1. The Noun
2. The Pronoun
3. The Adjective
4. The Article
5. The Adverb
6. The Complex object
7. Modal verbs
8. Kinds of Sentence
9. Passive voice
10. The Conjuctions
11. The Tenses
12. The Agreement
Fənn 2022-2023-cü tədris ili 
IX-X sinif  RUS
USİ-1 Buraxılış
Rus dili 1. Предлог
2. Производные и непроизводные предлоги
3. Правописание предлогов
4. Союз
5. Сочинительные и подчинительные союзы
6. Правописание союзов
7. Частицы
8. Не с различными частями речи
9. Междометие
10. Состав слова и словообразование
11. Способы образование слов
12. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и   
      согласных в корне
13. Чередование гласных в корнях употребление Е Э
Riyaziyyat 1. Натуральные числа
2. Обыкновенные и десятичные числа
3. Отношение, пропорция. Процент
4. Действительные числа
5. Целые алгебраические выражения
6. Разложение многочлена на множители
7. Квадратные корни. Степень с действительным показателем
8. Линейные уравнения
9. Основные понятия геометрии
10. Треугольники
11. Четырехугольники. Многоугольники
12. Окружность. Круг
İngilis dili 1. The Noun
2. The Pronoun
3. The Adjective
4. The Article
5. The Adverb
6. The Complex object
7. Modal verbs
8. Passive voice
10. The Tenses
11. The Agreement
Fənn                         2022-2023-cü tədris ili 
                                 XI sinif  RUS
                           USİ-1 Buraxılış
Rus dili 1. Предлог
2. Производные и непроизводные предлоги
3. Правописание предлогов
4. Союз
5. Сочинительные и подчинительные союзы
6. Правописание союзов
7. Частица
8. Разряды частиц
9. Правописание частиц
10. Междометие
11. Состав слова и словообразование
12. Способы образование слов
13. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и
    согласных в корне
14. Чередование гласных в корнях
15. Употребление Э, Е
16. Двойные согласные
17. Правописание гласных и согласных в приставках
18. Пре- и при-
19. И-Ы после приставок
20. Правописание ь и ъ
21. О-Е, Ы-И после шипящих и Ц
22. Общие правила правописание сложных слов
Riyaziyyat 1. Натуральные числа
2. Отношение, пропорция. Процент
3. Действительные числа
4. Системы уравнений
5. Числовые последовательности. Прогрессии
6. Основные понятия геометрии
7. Треугольники
8. Четырехугольники. Многоугольники
9. Окружность. Круг
10. Функции и графики
11. Тригонометрические функции
İngilis dili 1. The Noun
2. The Pronoun
3. The Adjective
4. The Article
5. The Adverb
6. The Complex object
7. Modal verbs
8. Kinds of Sentence
9. Passive voice
10. The Conjuctions
11. The Tenses
12. The Agreement